Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là phát minh ra nó.

Thiết kế và phát triển web

Thiết kế web là quá trình lập kế hoạch và tạo ra một trang web. Ở đây chúng tôi sẽ trình bày các hướng dẫn về một số chủ đề liên quan đến thiết kế web.