Không phải là chúng ta sử dụng công nghệ, chúng ta sống bằng công nghệ.