Microsoft không tham lam. Đó là về sự đổi mới và công bằng - Bill Gates

Windows

Microsoft Windows là một loạt hệ điều hành được sản xuất bởi Microsoft. Ở đây chúng tôi sẽ trình bày các hướng dẫn về một số chủ đề liên quan đến Windows.