Microsoft không tham lam. Đó là về sự đổi mới và công bằng - Bill Gates