Công nghệ và phương tiện truyền thông xã hội đã mang lại quyền lực cho người dân.

Mạng xã hội

Mạng xã hội là một cấu trúc lý thuyết hữu ích trong khoa học xã hội để nghiên cứu các mối quan hệ xã hội. Ở đây chúng tôi sẽ trình bày các hướng dẫn về một số chủ đề liên quan đến mạng xã hội.