Công nghệ và phương tiện truyền thông xã hội đã mang lại quyền lực cho người dân.